Viðtøkur hjá FFaV

Vedtægter for Føroyskt Felag á Vestursælandi

§ 1. Foreningens navn er “Føroyskt Felag á Vestursælandi” (Færøsk Forening på Vestsjælland).

§ 2. Formålet er at samle herboende færinger i forbindelse med forskellige aktiviteter.

§ 3. Foreningen er politisk uafhængig.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste beslutningstager. Generalforsamlingen skal holdes en gang årligt, og er det i januar kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Næste års kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til:

A. Festudvalget.

B. Bådudvalget.

C. Kulturudvalget.

  1. Valg af revisorer og suppleanter.
  2. Vedtægter.
  3. Indkomne forslag.
  4. Eventuelt.

§ 5. Ret til at stille op har medlemmer, som har betalt kontingent.

§ 6.

St. 1. I bestyrelsen er der 5 medlemmer og 2 suppleanter, der bliver valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælger en af foreningens medlemmer samt en suppleant som repræsentant i Dommerkomiteen for Roning.

Bestyrelsen er valgt for 2 år. Der vælges 2 medlemmer lige år og 3 ulige år. Medlemmer af bestyrelsen kan vælges igen.

Suppleanter til bestyrelsen er valgt for 2 år.

St. 2. For at styrke foreningen og få gavn af medlemmernes kompetencer, er der nedsat 3 udvalg, der arbejder under bestyrelsen.

Udvalget for fester/møder (festudvalget)

Udvalget for båd-/ ro-aktiviteter (bådudvalget)

Udvalget for kulturelle arrangementer (kulturudvalget)
I hvert udvalg er der 3 medlemmer. De bliver valgt på følgende måde:
1 udvalgsmedlem og 1 suppleant bliver valgt af og iblandt medlemmerne i bestyrelsen.
2 udvalgsmedlemmer og 2 suppleanter bliver valgt på generalforsamlingen.
Udvalgsmedlemmer vælges hvert år.

Udvalgene konstituerer sig med formand og næstformand. For at samarbejdet imellem de 3 udvalg og bestyrelsen skal være så godt som overhovedet muligt, er det medlemmet af bestyrelsen, der automatisk bliver formand i et udvalg.

Udvalgene skal planlægge et år frem i tiden. Der skal dog være muligt at tage andre aktiviteter med, men skal det forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer skal være enige om alle køb over 500 kr.

§ 8. Regnskabsåret er fra 1. januar til den 31. december. Til at revidere regnskabet skal der vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Revisorerne vælges hvert år.

§ 9. Til generalforsamlingen kan der indsendes forslag, der skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 3 uger før. Forslag til ændring af foreningens vedtægter, skal være sendt skriftligt til formanden senest 1. januar samme år. Sådanne forslag skal indsættes for sig selv i dagsordenen.

§ 11. Kontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen. Et medlem, der ikke har betalt inden den 30. september, vil blive slettet.

§ 12. Hvis foreningen skal nedlægges, skal mindst 2/3 af alle medlemmerne være til stede på generalforsamlingen, og skal 2/3 af de afgivne stemmer være for nedlæggelsen.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, skal bestyrelsen indenfor 1 måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

I indkaldelsen skal der stå i dagsordenen “nedlæggelse af foreningen”

Hvis foreningen bliver nedlagt, skal al fast ejendom tilegnes idrætten på Sorø sø. Alle andre aktiviteter i foreningen skal gå til at forbedre faciliteterne for færinger, der bor i Danmark.

 

Sorø den 16. marts 2013