Viðtøkur hjá FFaV

Vedtægter for Føroyskt Felag á Vestursælandi

§1 Foreningens navn er ” Føroyskt felag á Vestursælandi” (FFaV) og er, som navnet siger, hjemmehørende på Vestsjælland.

§2 Alle kan blive medlemmer og formålet er at samle medlemmerne til forskellige arrangementer.

§3 Foreningen er politisk uafhængig.

§4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årlig, i januar kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandsberetning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Vedtægtsændringer.

6. Næste års kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til:

A. Fest- og kulturudvalget

B. Både- og husudvalget.

9. A. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til dommerkomiteen.

9. B. Medlem til Ombudsrådet for “Føroyahúsi”

10. Valg af revisorer og suppleant.

11. Indkomne forslag.

12. Eventuelt.

§5 Indkaldelse til generalforsamlingen, med dato, tid og sted samt dagsorden, skal sendes via e-mail til medlemmerne senest 3 uger inden afholdelsen. Om medlem ikke har e-mail, vil vedkommende få indkaldelsen pr brev.

§6 Bestyrelsen udgør 5 medlemmer og 2 suppleanter, der bliver valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er valgt for 2 år. Der vælges 3 medlemmer ulige år og 2 medlemmer lige år. Suppleanter til bestyrelsen bliver valgt for 2 år. En lige år og en ulige år. Bestyrelsesmedlem kan genopstilles. Alle medlemmer har ret at stille op til bestyrelsen, eneste betingelse er at kontingentet er betalt 31. december. Medlem skal adspørges og kan ikke opstilles uden tilsagn.

§7 For at styrke foreningen og få som mest ud af medlemmernes kompetencer, er der oprettet 2 udvalg, som arbejder under bestyrelsen. Fest/kulturudvalget. Både/husudvalget. I hvert udvalg er 3 medlemmer, som bliver valgt på følgende måde. Bestyrelsen vælger formanden i hvert udvalg, blandt sine medlemmer. Dette for at gøre forbindelsen mellem udvalgene og bestyrelsen så tæt som mulig. Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer og 1 suppleant, (helst ikke bestyrelsesmedlemmer). Alle medlemmer er valgt for 1 år.
Udvalgene skal, om muligt, planlægge et år frem, ad gangen. Udvalgene har bemyndigelse til køb op til kr.1000,00, om året. Køb over det, kræver bestyrelsens godkendelse.

§8 Alle medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen. Disse skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, skal dog sendes til formanden inden 1. januar, da disse skal sendes ud sammen med indkaldelsen. For at have stemmeret på generalforsamlingen, kræves at man har betalt sit kontingent senest 31. december. På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal gældende, med mindre vedtægterne kræver andet. Al afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Kræver et medlem skriftlig afstemning, skal det efterkommes. Ved kampvalg stemmes der på følgende måde: Navnene sammen med et nummer, på dem der stiller op, skrives på en seddel, som bliver hængt op på et synligt sted. Medlemmerne får så udleveret en blank seddel, hvor de skriver de numre de ønsker at vælge, i prioriteret rækkefølge Alt vedtag på generalforsamlingen er øjeblikkelig gældende. Til den ordinære generalforsamling er det tilladt at stemme med en specifik fuldmagt.

§9 Til at tegne foreningen, kræves underskrift fra formanden og kassereren. Skal der betales regninger gennem banken, er det formanden eller kassereren, der har myndighed til dette.

§10 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Til at revidere regnskabet bliver der valgt 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorer og suppleant vælges for 2 år.

§11 Kontingentet bliver fastsat af generalforsamlingen og er gældende fra 1. april, det år det er vedtaget.. Et kontingent for enlige og et for par. Fælles for alle kontingenter er at de inkluderer medlemmers børn, op til 18 år. Krav, om betaling, bliver sendt ud, efter generalforsamlingen. Kontingentet skal betales til foreningens, til enhver tid, gyldige bankkonto/MobilePay, som bliver oplyst sammen med kravet. Tidligst 1. april og senest 31.december. Medlem, som ikke har betalt kontingent senest 31.december, kan blive slettet uden advarsel.

§12 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den mener det nødvendigt, og/eller når ¾ af foreningens medlemmer kræver det. Kravet fra medlemmerne, skal være skriftligt og underskrevet af det nødvendige antal medlemmer. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, sker på samme måde som til den ordinære generalforsamling. Til den ekstraordinære generalforsamling, er det ikke tilladt at stemme med fuldmagt.

§13 Stk. 1 Til nedlæggelse af foreningen og fordeling af foreningens aktiver kræves, at to tredjedele af alle medlemmerne er på generalforsamlingen og at to tredjedele, af de fremmødte, stemmer for nedlæggelse. Stk. 2 Er der ikke to tredjedele af medlemmerne på generalforsamlingen, skal bestyrelsen, inden 1 måned, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med 2 punkter på dagsordenen, Pkt. 1 Nedlæggelse af Færøsk forening på Vestsjælland. Pkt. 2 Fordeling af foreningens aktiver.
På den ekstraordinære generalforsamling gælder almindeligt flertal, af de afgivne stemmer fra de fremmødte medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. Marts 2018

Jens Kristjan Djurhuus, sekretær.